Rusça Konu?ma Rehberi (DEMO) 1.04

Alex&C

Install 100,000 - 500,000

Rusça Konu?ma Rehberi (DEMO) apk info

Category: Education

Publish Date:

Latest Version: 1.04

Average Rating: 4.2

Price: Free

Requirements: 2.3 and up

Downloads: 100,000 - 500,000

Daily Active Users (DAU): 2612+

Monthly Active Users (MAU): 19590+

Official Website: http://vk.com/vcuiumju

Email: progi.md2013@gmail.comTop 5 User Reviews

  Nezrin Ehmedli

?????? ????

  Seada Aliyu

vedeo

enistel

Guzel

Dimi?

  nadir pasha

Çok iyi.elerine sa?l?k

Rusça Konu?ma Rehberi (DEMO) wiki

Rusça Konu?ma Rehberi (DEMO) has been downloaded by 100,000 - 500,000 people available all over the world, anyone can be easily downloaded from the wikinsta store. You could visit their official website http://vk.com/vcuiumju to know more about the app or you can mail to progi.md2013@gmail.com them if you have any query regarding the app. This is the top famous app available in Education category. Average rating of the app is 4.2 which is a great indication of people trust and use the app frequently. To download the app you must have your android version 2.3 and up. The price of the app is 0. According to, the public data average daily active user (DAU) of the app is 2612. With Monthly active users (MAU) of 19590. The latest version of the app is which currently installed in 60% of the users, last version 1.04 was published on April 18, 2017, midnight.

More

About the app

Rus Dili dünya üzerinde en çok ki?i taraf?ndan konu?ulan 7. dildir. Rusya ve Rusça konu?an di?er ülkelerle giderek artan ekonomik ve kültürel ili?kilerde ortaya ç?kan ileti?im sorunlar?n?n çözümüne katk?da bulunmak amac?yla haz?rlanan bu uygulama, yurt d??? yolculuklar?n?zda ve çe?itli amaçlarla Türkiye'ye gelen Rusça konu?an turistlerle kolay ileti?im kurabilmeniz için, içerdi?i her durum için 700 den fazla cümle ve sözcük örne?iyle büyük yard?mc?n?z olacakt?r.Uygulaman?n as?l amac?,Türkçe konu?anlar?na Rusçay? ihtiyaç duydu?u alanlarda temel düzeylerde kullanma imkan?n? sunmakt?r.Bu uygulamadan Rusçay? belli bir düzeyde bilenler de ilk defa ba?layanlar dayararlanabilecektir.Uygulama Rusça anadili olan birisi taraf?ndan yaz?lm??t?r.Uygulama 23 temel bölümden olu?maktad?r.Konular, anadili Rusça olan ki?iler taraf?ndan haz?rlanm?? olup seslendirilmi? cümleleri, ifadeleri ve kelimeleri içerir.Online olmak zorunda de?ilsiniz, bu cümlelere istedi?iniz zaman kullanma imkan?na sahipsiniz.?ster yabanc? bir ülkede, ister okulda, ister turistik bir mekanda, Rusçaya ihtiyaç duydu?unuz her yerde,Rusça Konu?ma Rehberi hem sorunlar?n?z? çözecek, hem de Rusçan?z? geli?tirecek.Uygulaman?n Bölümleri:Ücretsiz:-Merhabala?ma ve Kar??la?ma-Tan??ma-Var??ta-?ehirdeÜcretli: -Say?lar-Günler ve Zaman-Otelde-Turistik Gezi-Arkada? Edinme-Lokanta-Seyahat-Al??veri?-Taksi-Özür dileme ve te?ekkür etme Formlar?-Aylar ve Mevsimler-Doktor ve Eczane-Kullan??l? Kelimeler ve Sorular-S?fatlar-Renkler-Beden-Kuaför-?? Kontaklar?-Polis
What's New

How to Download Rusça Konu?ma Rehberi (DEMO)

There are numerous way to download the Rusça Konu?ma Rehberi (DEMO) app

  1. 1. You can download Rusça Konu?ma Rehberi (DEMO) app from your mobile. Click on the play store icon after that search the name of the app Rusça Konu?ma Rehberi (DEMO) then click on the official app and finally you can found the install button.
  2. 2. Go to the google.com and search the app Rusça Konu?ma Rehberi (DEMO) then google show you the app with install button click on it and your app will be installed automatically.
  3. 3. Go to the facebook.com and then search theRusça Konu?ma Rehberi (DEMO)app. Facebook will show you the official page, go to the official page then you will find their official website from there you can directly download the app to your mobile.
  4. 4. If you don't have an android phone in your hand, still you can download the app from the desktop (but you must be logged in with same google account in your desktop and mobile). Go to the play.google.com and search the app then click on the install button.
  5. 5.You can download the app fromhttp://vk.com/vcuiumjuofficial site alsoyou can mail them to progi.md2013@gmail.com ask for the app link. Or,you can go to their official website and get the app link through SMS. Most of the site already have SMS service to download the app.

Tags