Poczta o2 1.5.5

Grupa Wirtualna Polska S.A.

Install 100,000 - 500,000

Poczta o2 apk info

Category: Communication

Publish Date:

Latest Version: 1.5.5

Average Rating: 4.1

Price: Free

Requirements: 4.1 and up

Downloads: 100,000 - 500,000

Daily Active Users (DAU): 17922+

Monthly Active Users (MAU): 134415+

Official Website: http://pomoc.o2.pl/

Email: aplikacje-poczta@o2.plTop 5 User Reviews

 Kamil Gr.

Dobra durnie, zaktualizowalem i gdzie s? moje maile i ca?a reszta? Bo wszystko wyczyszczone. Po co sie za co? bra? nie ma o tym poj?cia? Kurierem mi to dostarczycie czy jak? Czrkam na poprawke.

 REDDIT Lover69

Does what it's supposed to.

 Kamil Tymoszuk

Beznadziejna forma wyszukiwania starych maili, prze?adowuje si? co kilkadziesi?t wiadomosci nie mo?na zobaczy? wszystkich historycznych po kolei

 Bar7y

Nie zakladajcie o2 poczty sam spam codziennie musz kasowac z 20 glupich reklam. Po drugie nie wyswietla powiadomienia ze dostalismy meila musimy samoczynnie wejsc w aplikacje i ja odswierzyc. Zalozylem druga poczte nie polska darmowa zero spamu zero reklam cudo. Szkoda nerwow na o2.

 Kate Heciak

Perfect!

 Frank Lucas Lucas

good app better then login in thru website. Great job

Poczta o2 wiki

Poczta o2 has been downloaded by 100,000 - 500,000 people available all over the world, anyone can be easily downloaded from the wikinsta store. You could visit their official website http://pomoc.o2.pl/ to know more about the app or you can mail to aplikacje-poczta@o2.pl them if you have any query regarding the app. This is the top famous app available in Communication category. Average rating of the app is 4.1 which is a great indication of people trust and use the app frequently. To download the app you must have your android version 4.1 and up. The price of the app is 0. According to, the public data average daily active user (DAU) of the app is 17922. With Monthly active users (MAU) of 134415. The latest version of the app is which currently installed in 60% of the users, last version 1.5.5 was published on Oct. 20, 2017, midnight.

More

About the app

Poczta o2 to bezp?atna i ?atwa w obs?udze aplikacja pocztowa.Przejrzysty uk?ad i wygl?d aplikacji pozwala sprawnie wykorzystywa? wszystkie funkcjonalno?ci Poczty o2. Teraz mo?esz b?yskawicznie odbiera? maile dzi?ki powiadomieniom push, czyta? wiadomo?ci i odpowiada? na nie w trybie online i offline, a tak?e szybko przeszuka? wszystkie foldery poczty. Aplikacja Poczta o2 to tak?e: ? Segregatory – Twoje wiadomo?ci s? sortowane na kategorie (Oferty, Spo?eczno?ci, Zakupy), dzi?ki czemu skrzynce odbiorczej panuje porz?dek? Kontakty – w aplikacji masz dost?p do wszystkich adresów – zarówno ze skrzynki pocztowej, jak i z telefonu? Galeria za??czników – w ?atwy sposób mo?esz odnale??, przejrze? i udost?pni? swoje pliki? Konwersacje - wszystkie wiadomo?ci o danym temacie znajduj? si? w jednej konwersacji, w porz?dku chronologicznym? Fiszka p?atno?ci - zawiera najwa?niejsze informacje o Twojej fakturze, a za pomoc? us?ugi P?ac? z WP mo?esz szybko op?aci? swoje rachunki z ka?dego miejsca na ?wiecie.? Fiszka przesy?kowa - pozwoli Ci w prosty sposób monitorowa? status Twojej przesy?ki w Paczkomatach, wszystkie niezb?dne informacje b?d? widoczne na g?ównym ekranie aplikacji, bez konieczno?ci otwierania konkretnej wiadomo?ci.? Konta zewn?trzne - od teraz mo?esz podpi?? dowolne konto zewn?trzne przez poczt? o2 na komputerze. Dodane konto b?dzie widoczne w aplikacji jako jeden z folderów. Mo?esz dowolnie przenosi?, usuwa? i edytowa? maile mi?dzy dodanymi kontami. Podepnij swoje konto WP, Gazeta, Onet, Gmail, Interia lub inne które posiadasz.Aplikacja Poczta o2 to bezp?atny i dedykowany klient dla us?ug pocztowych www.poczta.o2.pl ???? Masz uwagi lub sugesti?? Zapraszamy do kontaktu z nami, napisz na adres aplikacje-poczta@o2.pl ???? Mail o2 is a free and easy-to-use email application.The clear layout and appearance of the application allows for efficient use of all the functionality of Post o2. Now you can instantly receive emails via push notifications, read messages and reply to online and offline, and quickly search all your mail folders. Mail for o2 also: ? binders - Your messages are sorted into categories (Travel, communities, shopping), so your inbox neat and tidy? contacts - in your application you have access to all addresses - both from the mailbox, and the phone? Gallery attachments - you can easily find, view and share your files? Conversation - all messages about a given topic can be found in the same conversation, in chronological order? The card payment - contains the most important information about your invoice, and by using Pay with WP can quickly pay their bills from anywhere in the world.? Fiszka parcel post - will allow you to easily monitor the status of your shipment Paczkomaty, all the necessary information will appear on the main screen of the application, without opening a specific message.? External Accounts - now you can hook up any external account by mail o2 on your computer. Added account will appear in the application as one of the folders. You can move, delete, and edit e-mails between the added accounts. Hook your account WP, Newspaper, Yahoo, Gmail, or other Interia have.Mail for o2 is free and a dedicated client for postal services www.poczta.o2.pl ????You have a comment or suggestion? We invite you to contact us, please email aplikacje-poczta@o2.pl ????
What's New
Najnowsza wersja 1.5.5 zawiera szereg poprawek zgłaszanych przez użytkowników.Masz uwagi lub sugestię? Zapraszamy do kontaktu z nami, napisz na adres aplikacje-poczta@o2.pl

How to Download Poczta o2

There are numerous way to download the Poczta o2 app

  1. 1. You can download Poczta o2 app from your mobile. Click on the play store icon after that search the name of the app Poczta o2 then click on the official app and finally you can found the install button.
  2. 2. Go to the google.com and search the app Poczta o2 then google show you the app with install button click on it and your app will be installed automatically.
  3. 3. Go to the facebook.com and then search thePoczta o2app. Facebook will show you the official page, go to the official page then you will find their official website from there you can directly download the app to your mobile.
  4. 4. If you don't have an android phone in your hand, still you can download the app from the desktop (but you must be logged in with same google account in your desktop and mobile). Go to the play.google.com and search the app then click on the install button.
  5. 5.You can download the app fromhttp://pomoc.o2.pl/official site alsoyou can mail them to aplikacje-poczta@o2.pl ask for the app link. Or,you can go to their official website and get the app link through SMS. Most of the site already have SMS service to download the app.

Tags