Mój Kalendarz Ci??y 1.2.1

Laurel

Install 10,000 - 50,000

Mój Kalendarz Ci??y apk info

Category: Parenting

Publish Date:

Latest Version: 1.2.1

Average Rating: 3.9

Price: Free

Requirements: 4.1 and up

Downloads: 10,000 - 50,000

Daily Active Users (DAU): 118+

Monthly Active Users (MAU): 885+

Official Website: http://www.wydawnictwolaurel.pl/moj-kalendarz-ciazy

Email: biuro@wydawnictwolaurel.plTop 5 User Reviews

Mój Kalendarz Ci??y wiki

Mój Kalendarz Ci??y has been downloaded by 10,000 - 50,000 people available all over the world, anyone can be easily downloaded from the wikinsta store. You could visit their official website http://www.wydawnictwolaurel.pl/moj-kalendarz-ciazy to know more about the app or you can mail to biuro@wydawnictwolaurel.pl them if you have any query regarding the app. This is the top famous app available in Parenting category. Average rating of the app is 3.9 which is a great indication of people trust and use the app frequently. To download the app you must have your android version 4.1 and up. The price of the app is 0. According to, the public data average daily active user (DAU) of the app is 118. With Monthly active users (MAU) of 885. The latest version of the app is which currently installed in 60% of the users, last version 1.2.1 was published on July 10, 2017, midnight.

More

About the app

Mój Kalendarz Ci??y codziennie dostarcza informacji i porad na temat:- rozwój dziecka- badania w ka?dym trymestrze- dolegliwo?ci ci??owe- dieta kobiety ci??arnej- emocje w ci??y- prawa kobiety ci??arnej- porady dla przysz?ego taty- aktywno?? fizyczna- porady zakupowe- jak wygodnie urz?dzi? k?cik dla male?stwa- torba do szpitala- przygotowanie do porodu- wst?p do karmienia piersi?Dodatkowe 2 tygodnie, po przewidywanej dacie porodu, zawieraj? informacje o naturalnych i medycznych sposobach wywo?ywania porodu.Wszystkie informacje by?y konsultowane z po?o?n?, ginekologiem, dietetykiem, fizjoterapeut? oraz doradc? laktacyjnym.Mój Kalendarz Ci??y posiada równie? kilka innych, ciekawych funkcji:- Wybierz swoj? ulubion? wersj? kolorystyczn? aplikacji.- Dodawaj wizyty lekarskie - ginekolog, diabetolog, endokrynolog, badania... my przypomnimy Ci o nich wszystkich.- Przegl?daj kalendarz ca?ej ci??y- Elastycznie zmieniaj przewidywan? dat? porodu - w odniesieniu do ostatniego okresu lub zgodnie z obliczenia Twojego lekarza.- Kompendium wiedzy jest na wyci?gni?cie r?ki - przegl?daj porady po kategoriach lub wyszukaj interesuj?cy Ci? temat.- Dodawaj cotygodniowe zdj?cia brzucha.- Dodawaj ramki do zdj?? w naszym mini edytorze zdj??.- Udost?pniaj i wysy?aj je rodzinie i znajomym.Przygotuj si? razem z nami do macierzy?stwa! My Pregnancy Calendar provides daily information and advice on:- child development- Research in each trimester- Symptoms of pregnancy- A diet of a pregnant woman- The emotions pregnant- The right of pregnant woman- Advice for future dad- physical activity- Purchasing tips- As comfortably arrange seating for babies- Bag for the hospital- Preparation for childbirth- Access to BreastfeedingAdditional two weeks after the expected date of birth, they contain information about the natural and medical ways to induce labor.All information was discussed with the midwife, gynecologist, dietician, physiotherapist and a lactation counselor.My Pregnancy Calendar also has some other interesting features:- Choose your favorite color version of the application.- Add medical appointments - gynecologist, diabetologist, endocrinologist, research ... we remind you about all of them.- Browse the entire pregnancy calendar- Flexible change the expected date of confinement - for the final period or in accordance with the calculation of your doctor.- Compendium of knowledge is at your fingertips - advice browse by categories or search for your topic.- Add weekly pictures of the abdomen.- Add frames to your photos in our mini photo editor.- Share and send them to friends and family.Prepare with us for motherhood!
What's New

How to Download Mój Kalendarz Ci??y

There are numerous way to download the Mój Kalendarz Ci??y app

  1. 1. You can download Mój Kalendarz Ci??y app from your mobile. Click on the play store icon after that search the name of the app Mój Kalendarz Ci??y then click on the official app and finally you can found the install button.
  2. 2. Go to the google.com and search the app Mój Kalendarz Ci??y then google show you the app with install button click on it and your app will be installed automatically.
  3. 3. Go to the facebook.com and then search theMój Kalendarz Ci??yapp. Facebook will show you the official page, go to the official page then you will find their official website from there you can directly download the app to your mobile.
  4. 4. If you don't have an android phone in your hand, still you can download the app from the desktop (but you must be logged in with same google account in your desktop and mobile). Go to the play.google.com and search the app then click on the install button.
  5. 5.You can download the app fromhttp://www.wydawnictwolaurel.pl/moj-kalendarz-ciazyofficial site alsoyou can mail them to biuro@wydawnictwolaurel.pl ask for the app link. Or,you can go to their official website and get the app link through SMS. Most of the site already have SMS service to download the app.

Tags