Hipermarket E.Leclerc Bielany 1.0.3

E.Leclerc - Bielany

Install 1,000 - 5,000

Hipermarket E.Leclerc Bielany apk info

Category: Shopping

Publish Date:

Latest Version: 1.0.3

Average Rating: 4.0

Price: Free

Requirements: 4.0.3 and up

Downloads: 1,000 - 5,000

Daily Active Users (DAU): 112+

Monthly Active Users (MAU): 840+

Official Website: http://www.leclerc.com.pl

Email: biuro@totu.plTop 5 User Reviews

  Wojciech Fenrich

Zenfone 2. Nie dzia?a, a w zasadzie dziwacznie dzia?a funkcja zmniejszania liczby sztuk towaru w koszyku. Mimo mo?liwo?ci przekazania uwag do zamówienia – kluczowa dla mnie funkcja, dla której od lat robi? zakupy w?a?nie w Leclercu – za po?rednictwem tej aplikacji nie trafiaj? one do adresata. Przez to póki co aplikacja ma?o u?yteczna.

  Krzysztof MXF

Hahahahaha, po pierwszym wyszukiwaniu rezultat a po drugim kazali poda? PESEL bo produkty dla pe?noletnich a w obu przypadkach szuka?em wo?owiny hahahaha idiotyczne, odinstaliwane

Hipermarket E.Leclerc Bielany wiki

Hipermarket E.Leclerc Bielany has been downloaded by 1,000 - 5,000 people available all over the world, anyone can be easily downloaded from the wikinsta store. You could visit their official website http://www.leclerc.com.pl to know more about the app or you can mail to biuro@totu.pl them if you have any query regarding the app. This is the top famous app available in Shopping category. Average rating of the app is 4.0 which is a great indication of people trust and use the app frequently. To download the app you must have your android version 4.0.3 and up. The price of the app is 0. According to, the public data average daily active user (DAU) of the app is 112. With Monthly active users (MAU) of 840. The latest version of the app is which currently installed in 60% of the users, last version 1.0.3 was published on Oct. 14, 2016, midnight.

More

About the app

- Aplikacja sklepu www.leclerc.com.pl to sklep internetowy Hipermarketu E.Leclerc – Bielany- Na terenie Warszawy i okolic realizujemy zamówienia w ci?gu 3 do 4 godzin od z?o?enia.- Realizujemy zamówienia 7 dni w tygodniu.- Ekspresowo dostarczamy na terenie Warszawy, ale obs?ugujemy tak?e obszar ca?ej Polski, a nawet Unii Europejskiej.- Dzia?amy ju? od 15 lat, jeste?my prekursorem tego rynku.Hipermarket internetowy www.leclerc.com.pl by? pierwszym hipermarketem na rynku oferuj?cym zakupy przez internet artyku?ów spo?ywczych. Pi?tnastoletnie do?wiadczenie procentuje!Nasze do?wiadczenie pozwala nam dostarcza? zamówienia na terenie Warszawy i okolic nawet w ci?gu 3 do 4 godzin od z?o?enia zamówienia. To naprawd? rzadko spotykany super ekspres.Realizujemy zamówienia 7 dni w tygodniu.Za zakupy mo?esz zap?aci? gotówk? , kart? on-line, kart? podczas odbioru zamówienia od kuriera lub przelewem bankowym.Mo?esz dzi?ki www.leclerc.com.pl kupi? wszelkie potrzebne artyku?y spo?ywcze, ale równie? zaopatrzy? si? w sprz?t RTV AGD.Prowadzimy akcj? lojalno?ciow? i wydajemy prezenty dla wiernych Klientów identycznie jak w sklepie rzeczywistym.Dostarczamy produkty spo?ywcze oraz gospodarstwa domowego prosto pod drzwi mieszka? w ca?ej Warszawie, jak równie? na terenie Polski i Unii Europejskiej.Transport GRATIS przy zamówieniu na nast?pny dzie? ju? przy zakupach powy?ej 300 z?.Prosta i zrozumia?a tabela op?at za dostaw?.Zakupy w sklepie www.leclerc.com.pl s? nie tylko dziecinnie proste, ale równie? tanie!Zakupy online przy pomocy aplikacji, to nie tylko oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy, ale równie? brak nerwów z powodu d?ugich kolejek czy t?umów szturmuj?cych sklepy. Wszystkie produkty masz w zasi?gu jednego klikni?cia. Nie musisz biega? i szuka? produktów w?ród pó?ek sklepowych. Wystarczy, ?e skorzystasz z wygodnej wyszukiwarki. Robi?c zakupy na www.leclerc.com.pl, ?atwiej jest kontrolowa? swoje wydatki. W koszyku ca?y czas wy?wietla si? aktualna kwota wybranych produktów. Zakupy 24h/dob? 7 dni w tygodniu ! Nie trzeba si? martwi? godzinami otwarcia sklepu.Intuicyjny interfejs w oparciu o najnowocze?niejsze technologie.Twoje ulubione produkty i dzia?y zawsze pod r?k?. TWOJE ulubione, czyli te, z których TY najcz??ciej korzystasz.Zakupy na podstawie Twoich poprzednich zamówie? ? To mo?liwe i zajmuje jedynie 5 minut.Aby zrobi? zakupy w www.leclerc.com.pl musisz najpierw zarejestrowa? swoje konto w systemie. Po zalogowaniu si? b?dziesz mie? dost?p do sklepu E.Leclerc online, a na Twoim koncie b?d? przechowywane informacje na temat Twoich zakupów. Po skompletowaniu koszyka zostaniesz poproszony o wybór najgodniejszego dla Ciebie dnia i godziny dostawy. ?yczymy udanych zakupów! - Application Shop is an online shop www.leclerc.com.pl Hypermarket E.Leclerc - Bielany- In Warsaw and the surrounding area we execute the order within 3 to 4 hours of submission.- We execute orders 7 days a week.- An express supply in Warsaw, but also serve the whole territory of Polish and even the European Union.- We have been operating for 15 years, we are a forerunner of this market.Hypermarket Internet www.leclerc.com.pl was the first hypermarket in the market offering online shopping of groceries. Fifteen years of experience pays off!Our experience allows us to deliver your order in Warsaw and the surrounding area, even within 3 to 4 hours of ordering. It's really rare super express.We execute orders 7 days a week.You can pay for purchases by cash, debit on-line card while receiving the order from the courier or bank transfer.You can thanks to www.leclerc.com.pl buy all the necessary groceries, but also obtain the RTV AGD.We share a loyalty and spend gifts for loyal customers the same as in a real store.We provide food and household front door of the flats across Warsaw, as well as in Polish and European Union.Transport FREE when ordering the next day already on purchases above 300 z?.Simple and clear table delivery fees.Shopping in the store www.leclerc.com.pl are not just child's play, but also cheap!Shopping online using the application, it not only saves time and money, but also a lack of nerves because of the long queues and crowds storming shops.All the products you have in just one click. You do not have to run around and look for products to store shelves.Just go to a convenient search engine. When shopping for www.leclerc.com.pl, it is easier to control your spending.In your cart all the time displays the current amount of the selected products. Shopping 24 hours / day, 7 days a week! No need to worry about opening hours of the store.The intuitive interface based on the latest technologies.Your favorite products and departments at hand. YOUR favorite, meaning those which YOU use most often.Purchases based on your previous orders? It's possible and it takes only 5 minutes.To make shopping at www.leclerc.com.pl you must first register your account on the system.After logging in you you will have access to the E.Leclerc store online, and your account will store information about your purchases.After completing the cart you will be asked to choose the most worthy for you day and time of delivery.Enjoy your shopping!
What's New

How to Download Hipermarket E.Leclerc Bielany

There are numerous way to download the Hipermarket E.Leclerc Bielany app

  1. 1. You can download Hipermarket E.Leclerc Bielany app from your mobile. Click on the play store icon after that search the name of the app Hipermarket E.Leclerc Bielany then click on the official app and finally you can found the install button.
  2. 2. Go to the google.com and search the app Hipermarket E.Leclerc Bielany then google show you the app with install button click on it and your app will be installed automatically.
  3. 3. Go to the facebook.com and then search theHipermarket E.Leclerc Bielanyapp. Facebook will show you the official page, go to the official page then you will find their official website from there you can directly download the app to your mobile.
  4. 4. If you don't have an android phone in your hand, still you can download the app from the desktop (but you must be logged in with same google account in your desktop and mobile). Go to the play.google.com and search the app then click on the install button.
  5. 5.You can download the app fromhttp://www.leclerc.com.plofficial site alsoyou can mail them to biuro@totu.pl ask for the app link. Or,you can go to their official website and get the app link through SMS. Most of the site already have SMS service to download the app.

Tags